Algemene voorwaarden

Modevakschool Madamedam
Pieter Claesstraat 7
1135 HJ Edam

Tel. 0299-369851
E-mail marja@madamedam.nl
KvK 37122103

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Modevakschool Madamedam. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

Klassikale cursussen en opleidingen

Aanmelding en inschrijving

Aanmelding vindt plaats door middel van inzending van het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier. De datum van ontvangst geldt als inschrijvingsdatum. De aanmelding wordt bevestigd via e-mail of brief met een kopie van het ontvangen aanmeldingsformulier.

Toelating en selectie

Modevakschool Madamedam bepaalt welke cursisten worden toegelaten. Daarbij geldt onder meer als criterium dat de cursist aantoonbaar over de kwaliteiten beschikt die voor het volgen van de cursus noodzakelijk zijn en overigens ook voldoet aan de eisen die ten aanzien van het beginniveau kunnen worden gesteld. Indien zich voor een cursus meer deelnemers melden dan kunnen worden geplaatst, wordt, naast geschiktheid, de volgorde van aanmelding aangehouden en kunnen de overige aanmelders zich, indien gewenst, laten plaatsen op de wachtlijst. Indien zich voor een cursus minder deelnemers aanmelden dan het vereiste minimum aantal dan is Modevakschool Madamedam gerechtigd de cursus te annuleren zonder dat de cursist recht kan doen gelden op enige schadevergoeding. Eventueel al betaald cursusgeld zal worden gerestitueerd.

Cursusjaar

Het cursusjaar loopt van half september tot en met juni. Het aantal lessen van de cursus, alsmede de vakantie- en feestdagen worden vermeld op de website.

Prijzen en betaling

De prijzen staan op de website vermeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en inclusief omzetbelasting. Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen.

Het cursusgeld kan per bank of kas worden voldaan. Het cursusgeld dient uiterlijk voor de aanvangsdatum van de cursus door Modevakschool Madamedam ontvangen te zijn. Betaling in vier termijnen is mogelijk: zijnde de eerste termijn vóór aanvang van de cursus, de tweede termijn vóór 1 november, de derde termijn vóór 15 december en de vierde termijn vóór 1 februari van het betreffende cursusjaar. Wel worden dan € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht. In bijzondere gevallen kan in onderling overleg een afwijkende regeling worden getroffen.

Annulering en tussentijdse beëindiging

Binnen 14 dagen na aanmelding kan de aanmelding zonder verdere opgaaf van redenen worden ingetrokken, mits de cursus nog niet van start is gegaan. Deze intrekking dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. Bij annulering na de 14 dagen bedenktijd van de cursus is de cursist verplicht het eerstvolgende termijn bedrag te betalen. Bij tussentijdse beëindiging tijdens de cursus is de cursist de volledige cursuskosten verschuldigd. Er bestaat geen recht op terugbetaling van het cursusgeld.

Boekengeld

De cursist is verplicht de bij de cursus behorende boeken aan te schaffen. De gebruikte lesboeken worden uitgegeven en/of verkocht door Modevakschoolvereniging Danckaerts. De bij een cursus horende verplichte lesboeken worden uitgereikt tijdens de eerste les. De prijzen van deze verplichte boeken zijn vastgesteld door Modevakschoolvereniging Danckaerts en zijn te vinden op de website van deze organisatie. Het boekengeld wordt vóór aanvang van de cursus per factuur in rekening gebracht.

Digitale leeromgeving

Bij een aantal cursussen wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving van Modevakschool Madamedam. Deze leeromgeving wordt beschikbaar gesteld vanaf de eerste les tot en met de laatste les van de cursus.

Online cursussen en pdf-patronen

Bestelling

Bestelling vindt plaats via de webshop op de website. De bestelling wordt bevestigd via e-mail.

Prijzen en betaling

De prijzen van de cursussen staan op de website vermeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en inclusief omzetbelasting. Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen. Kortingsacties kunnen niet gecombineerd worden. Aanbiedingen op naam zijn niet overdraagbaar. Betaling kan plaatsvinden via de volgende betalingsmethoden: Ideal, Bancontact en bankoverschrijving. U krijgt toegang tot de cursus of het pdf-patroon zodra betaling heeft plaatsgevonden. Als betaaldatum geldt de datum van bijschrijving op rekening van Stichting Mollie Payments, welke organisatie de betalingen afhandelt.

Levering

Modevakschool Madamedam gaat na ontvangst van de benodigde betaling zo spoedig mogelijk over tot het verstrekken van inloggegevens, waarmee u toegang krijgt tot de bestelde cursus of pdf-patroon. Ingeval u reeds een account heeft, vindt levering direct plaats. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan wordt u hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

Als geldig afleveradres geldt het door u verstrekt e-mailadres. Modevakschool Madamedam is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat levering niet op dit adres heeft plaatsgevonden. U heeft de verplichting om de inloggegevens onmiddellijk na ontvangst te controleren en te kijken of een en ander naar behoren werkt. Modevakschool Madamedam kan in individuele gevallen zonder nadere motivatie een bestelling of aankoop weigeren.

Annulering

Binnen 14 dagen na betaling kan de aankoop van een cursus worden ingetrokken. De annulering dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. Na afloop van de termijn is de koop definitief.

Vanwege de digitale aard van de pdf-patronen is het niet mogelijk deze bestellingen te retourneren. Het herroepingsrecht is dan ook uitgesloten.

Cursusduur

De duur van de cursus wordt vermeld op de website. Bij een cursus met een onbeperkte tijdsduur heeft toegang zolang de cursus bestaat. Om up-to-date te blijven kan het cursusmateriaal worden aangepast. Om de cursussen en de website te onderhouden kan de website of delen daarvan af en toe in onderhoudsmodus staan.

Algemeen

Copyright en intellectuele eigendomsrechten

De op de website van de digitale leeromgeving afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, films, foto’s, illustraties en logo’s, zijn eigendom van Modevakschool Madamedam en genieten auteursrechtelijke bescherming. De cursussen zijn uitsluitend voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan uw accountgegevens te delen of door te geven aan derden. Het is niet toegestaan de inhoud van de website te verveelvoudigen, distribueren, verspreiden, vertonen t.b.v. studiedoeleinden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Modevakschool Madamedam.

Overmacht

Modevakschool Madamedam is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door overmacht. Het kan gebeuren dat de website van de digitale leeromgeving voor een korte periode offline is. Het offline zijn van de website is een geval van overmacht.
Bij de klassikale lessen behoudt Modevakschool Madamedam zich het recht voor de oorspronkelijke docent te vervangen. Ingeval van ziekte van een docent zal Modevakschool Madamedam zich inspannen ofwel de betreffende docent te vervangen ofwel vervangende data voor de gemiste lessen te vinden binnen het betreffende cursusjaar.
Met het vermelde in bovenstaande alinea wordt Modevakschool Madamedam geacht zich genoegzaam aan haar verplichtingen jegens de cursist te hebben voldaan en deswege heeft de cursist geen recht op verdere schadevergoeding. De door de cursist verzuimde lessen, om welke redenen dan ook, kunnen om organisatorische redenen niet ingehaald worden. De cursist heeft alsdan ook geen recht op restitutie van cursusgeld. In bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van Modevakschool Madamedam kan in onderling overleg een afwijkende regeling worden getroffen.

Ontbinding

Modevakschool Madamedam is bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen indien de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt.

Aansprakelijkheid

Modevakschool Madamedam geeft cursussen en adviezen naar eer en geweten. Modevakschool Madamedam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die als gevolg daarvan zouden kunnen optreden, behoudens haar verantwoordelijkheid jegens de wet.

Klachtenprocedure

Klachten dienen schriftelijk dan wel per e-mail te worden ingediend bij Modevakschool Madamedam en worden vertrouwelijk behandeld. Klachten dienen binnen vier weken na het ontstaan te worden ingediend. Uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht wordt deze behandeld en ontvangt de indiener een schriftelijke reactie. Indien er meer tijd voor de behandeling nodig is, wordt dat schriftelijk aan de indiener bekend gemaakt.

Persoonsgegevens

Modevakschool Madamedam houdt zich aan de wet persoonsregistratie en zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de verwerking van administratieve afhandelingen en het verstrekken van informatie over de aangekochte cursus. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt – zie ook de privacyverklaring.

23 december 2020